Poštovani građani,

Korak ka višem pragu opšte pravne kulture, kulture primene prava iziskuje:

-pravosuđezasnovano na standardima Evropske unije uz nužno popunjavanje višegodišnjeg nedostajućeg broja sudija;

-rasterećenje sudova kroz razvijanje alternativnih načina rešavanja sporova-arbitraža ali ne prinudnih,medijacija,ali ne diktiranih, mirenja, izbranih sudova i dr;

-veću pravnu sigurnost,kojenema bez objektivne primene prava, a objektivne primene prava i autoriteta suda nema bez jednakog postupanja u jednakim stvarima i nejednakog postupanja u nejednakim stvarima srazmerno meri nejednakosti;

-otvaranje sudova prema građanstvu i preispitivanje postojanja sudsko poslovničke odredbe "opravdanog pravnog interesa";

- razvijanje mehanizma zadržavanja najboljih mladih sudskih kadrova u sudovima, jer fiksna sistematizacija radnih mesta zatvara sudstvo za narednih nekoliko decenija.

Nužno se nameće postizanje što većeg stepena profesionalizacije sudova što podrazumeva potrebu:

-stvaranja predvidivih sudskih odluka i ujednačene sudske prakse čija će rešenja moći na jednak i blagovremen način da servisiraju predstečajnu srpsku privredu;

-kvalitetnog obrazloženja sudske odluke koje će svojom ubedljivošću ostaviti trag ne samo u sudskoj praksi,već i u pravnoj teoriji - faktički takvo obrazloženje mora da preživi svoje vreme;

-pronalaženje načina primene novih pravnih instituta bez povrede prava na raspravljanje, dostupnosti sudu, prava na delotvorni pravni lek, pravično suđenje i drugih ustavom i Evropskom konvencijom za ljudska prava garantovanim pravima.

Gospodo sudije privrednih sudova, sada prst upirem na nas same.

Pozivam svakog od vas da snagom svog autoriteta, stručnosti i lične dostojnosti doprinese povećanju efikasnosti i kvaliteta našeg rada prevazilaženjem svih faktičkih problema koji se na tom putu pojave,koje za sada ne regulišu pravosudni zakoni i sudski poslovnik.

Podsećam vas,

Poštujmo sami sebe da bi nas poštovali.

Sudskoj administraciji pokloniti veću pažnju, jer je to ogledalo suda u očima stranaka.

Nikome se ne dodvoravajte, nismo tu gde smo sebe radi, cenimo jedni druge, ima nas sada: izabranih, vraćenih, izabranih po prvi put, novoizabranih - govorimo jezikom struke.

Predlažimo najbolje i postavljajmo lestvicu svake godine na sve viši nivo.

I van suda budimo sudije.

Ne dozvolimo povredu prava na suđenje u razumnom roku, povredu prava na pravično suđenje, povredu prava na imovinu, izbegavajmo lapidarna obrazloženja.

Budimo ti pojedinci koji će izgrađivati institucije privrednog sudstva koje se od nas očekuju.

Čitav ovaj opus našeg pravnog bitisanja može se označiti rečima Kloda Monea:

„Ništa ne počinje bez pojedinca, ništa ne traje bez institucije“.

Predsednik Privrednog apelacionog suda

Miroslav Nikolić